Koszyk

 1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.wearehome.pl

§1

DEFINICJE

 1. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w podsumowaniu zamówienia, przed dokonaniem zapłaty.

 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto - konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 7. Koszty dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Kupującego.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

 9. Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

 12. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 14. Sklep lub Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.wearehome.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towar.

 15. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą We are Home, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842557119 , REGON 384312472.

 16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 17. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności, Miejsce Wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§2

WARUNKI OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zrealizowaniem Zamówienia.

 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 8. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu We are Home, należy je wszystkie wyłączyć́.

 9. Przeglądanie Towarów, stanowiących ofertę Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 10. Kupujący zobowiązany jest do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy.

 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 6. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego drogą elektroniczną.

 2. Kupujący może złożyć Zamówienie używając w tym celu założonego Konta lub skorzystać z możliwości dokonania Zamówienie bez rejestracji, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 3. Za pośrednictwem Strony Sklepu Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. Dodanie do Koszyka Towaru.

 2. Wybór rodzaju Dostawy.

 3. Wybór rodzaju Płatności.

 4. Wybór Miejsca Wydania Rzeczy.

 5. Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

 1. W Zamówieniu Kupujący może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia takiej faktury.

 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularze.

 3. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on na podany adres poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

 4. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, natomiast Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

§5

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Kupujący jest obciążany Kosztami dostarczenia Towaru określonymi w cenniku znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 2. Towar dostarczony jest zgodnie z terminem podanym na stronie Sklepu (odnośnik).

 3. Do terminu realizacji i wysyłki Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Początek biegu terminu dostawy do Kupującego liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży przy sposobie płatności za pobraniem, a jeśli sposobem płatności jest przelew , płatność elektroniczna lub karta płatnicza to początkiem biegu terminu dostawy Towaru jest dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

§6

PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatność Ceny za zamówiony Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub poprzez płatność PayPal.

 3. Czas realizacji zamówienia, rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 4. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 5. Metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://wearehome.pl/strona/formy-platnosci

§7

ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu.

 3. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi kurierskie.

 4. Przed odebraniem przesyłki od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie należy sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie.

§8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.

 2. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe uprawnienie jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 4. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli konsument wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§9

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy Towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań Towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Konsument przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. W przypadku wadliwości zamówionego Towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne, zawierające opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) może być przesłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@wearehome.pl lub pisemnie na We are Home, ul. Borówkowa 28, 83-010 Rotmanka, z dopiskiem „reklamacja”.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towaru.

 6. Przesyłkę z reklamowanym Towarem należy przesłać na koszt Konsumenta, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Konsumenta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Konsumentowi pełną kwotę.

 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Konsumentowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

 11. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Konsumenta roszczeń, Konsument może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

§10

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Kupującego.

 3. Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 5. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§11

PROMOCJE I RABATY

 1. Kody rabatowe nie łączą się. Do jednego zamówienia można wykorzystać jeden kod rabatowy.

 2. Kody rabatowe dotyczą oferty sklepu internetowego, jeżeli regulamin promocji nie mówi inaczej.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 06.09.2019r.